Privacy Statement

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens door De Gamerse Smid. Onder de website degamersesmid.nl verkoopt De Gamerse Smid haar diensten en producten. Uw persoonsgegevens, mochten deze op de websites van De Gamerse Smid gevraagd worden – bijvoorbeeld indien u gebruikt maakt van de blogfuncties ingebouwd in de sites – worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. Hierin zijn we graag transparant en daarom lichten wij hieronder toe hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Gegevens en doel van gebruik

De Gamerse Smid verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, te weten:

  • Relatiemanagement en projectuitvoering

Voor relatiemanagement en onze dienstverlening verwerken we persoonsgegevens van (voormalige) klanten, waaronder contactgegevens en projectgegevens. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor het behandelen van eventuele geschillen (art. 6.1.f AVG: gerechtvaardigd belang of 6.1.b AVG: uitvoering van de overeenkomst).

  • Reageren op een vraag of op een reactie op een blog

Heeft u een vraag of mededeling ingediend via ons contactformulier of wilt u reageren op een blog? Dan vragen wij om uw gegevens, zoals een naam en e-mailadres zodat wij op uw vraag, mededeling of reactie kunnen reageren (art. 6.1.f AVG: gerechtvaardigd belang).

Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met verwerkers en onderaannemers, behoudens de gevallen genoemd in de wet.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, tenzij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting bewaard moeten worden of totdat u vraagt uw gegevens te verwijderen.

Uw gegevens in onze administratie worden binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen bewaard. Verder worden persoonsgegevens van klanten gearchiveerd in het kader van kennismanagement, toekomstige projectuitvoering en het behandelen van geschillen.

Rechten

U heeft het recht uw gegevens in te zien en zo nodig te rectificeren. Daarnaast heeft u het recht in bepaalde gevallen uw gegevens te laten wissen, bijvoorbeeld omdat u zich heeft uitgeschreven voor onze nieuwsbrief en u verder geen klant van ons bent. Ook heeft u het recht de verwerking van uw gegevens (tijdelijk) te laten beperken als deze onjuist zijn of verwijderd moeten worden. Tot slot heeft u de mogelijkheid uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Wilt u een of meerdere rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Beveiliging

Bescherming van uw persoonsgegevens is van groot belang. Daarom gebruikt De Gamerse Smid verschillende beveiligingstechnieken en procedures om deze bescherming te waarborgen, zoals het versleutelde verkeer tussen u en onze website (herkenbaar aan: https://). Verder worden onze administraties versleuteld opgeslagen. Ook worden uw gegevens die wij met verwerkers uitwisselen, versleuteld.

Vragen, verzoeken en klachten

Heeft u een vraag, mededeling of klacht over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens door PMP? Neem dan gerust contact met ons op.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1 november 2020.

De Gamerse Smid kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Bij wijziging ontvangt u bericht van ons. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie.

De Gamerse Smid

Maaswaalweg 10
5305 TC Zuilichem
Nederland